Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8128/VPCP-V.I
V/v kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phân bón

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công an.

 

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6515/BNN-TTr ngày 03 tháng 8 năm 2016 và văn bản số 7650/BNN-TTr ngày 09 tháng 9 năm 2016 về kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phân bón; Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về phân bón, khẩn trương ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về phân bón hữu cơ và phân bón khác; tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra các tổ chức chỉ định chứng nhận và thử nghiệm phân bón; chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, thu hồi toàn bộ các giấy chứng nhận hợp quy phân bón đã cấp không đúng quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc chỉ định tổ chức chứng nhận và thử nghiệm phân bón.

- Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ những vi phạm của 11 tổ chức được chỉ định thử nghiệm và chứng nhận chất lượng phân bón có vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra số 235/KL-TTr ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xác minh làm rõ dấu hiệu giả mạo quyết định chứng nhận hợp quy cho 36 sản phẩm phân bón của Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ cao Quốc tế Con Cò Vàng để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), TMH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà