Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8118/VPCP-KGVX
V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật dược

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét Tờ trình số 899/TTr-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế; ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:

1. Các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo và trình các văn bản hướng dẫn Luật dược theo Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện lại nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật dược 2016 theo hướng: xác định cụ thể kế hoạch và tiến độ thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ. Không quy định lại những nội dung, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật dược và các văn bản liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng