Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8116/BCT-XNK
V/v dự thảo Chương trình quc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030

Hà Ni, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công Thương nhận được văn bản số 7844/BNN-KN ngày 30 tháng 10 năm 2023 của quý Bộ về việc xin ý kiến thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự thảo Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương nhất trí với các nội dung tiếp thu, giải trình đã được quý Bộ chủ trì tổng hợp, hoàn thiện tại Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình (bao gồm dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo thuyết minh Chương trình).

Đ triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, sau khi được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Công Thương đề nghị quý Bộ tiếp tục chủ trì xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và thông tin, tuyên truyền để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp nắm bắt, phối hợp triển khai hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ.

Bộ Công Thương xin gửi quý Bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân