Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất trả chủ hàng nước ngoài.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Phân phối CMC
(Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CMC, lô C1A, Cụm Tiểu TCN và CNN, Q. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 09/2012/CMCD-TCHQ ngày 13/02/2012 của Công ty TNHH Phân phối CMC đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào Khu phi thuế quan.

Do vậy, trường hợp của Công ty xuất trả lại nhà cung cấp ở nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam không đáp ứng với quy định tại Điều 52 dẫn trên.

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha