Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8089/VPCP-KTTH
V/v báo Tiền Phong phản ánh về hiện tượng gian lận trong nhập khẩu xe ô tô biếu tặng

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Báo Tiền Phong ngày 12 tháng 8 năm 2016 có bài: "Ô tô chục tỷ biến thành vài trăm triệu: Độc chiêu gian lận thuế" và ngày 31 tháng 8 năm 2016 có bài: "Tiếp vụ nhập xe sang diện biếu tặng: Chây ỳ báo cáo", theo đó phản ánh hiện tượng gian lận thuế trong nhập khẩu xe ô tô biếu tặng (xe sang giá trị lớn nhưng đơn vị nhập khẩu khai báo giá trị thấp, không phù hợp giá giao dịch trên thị trường; cùng một loại xe nhưng giá khai báo tại các cục hải quan địa phương khác nhau; nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới để "hợp thức hóa việc nhập ô tô biếu tặng", tiêu thụ xong doanh nghiệp "bốc hơi"...) và liệu có sự thông đồng giữa cơ quan chức năng (hải quan, thuế) với doanh nghiệp.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề Báo Tiền Phong phản ánh nêu trên, trách nhiệm của cơ quan chức năng có liên quan (hải quan, thuế...) trong quản lý và xử lý vấn đề này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Báo Tiền Phong;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng