Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8084/VPCP-KTTH
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016-2021”

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, theo đề nghị của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” của Quốc hội (sau đây viết tắt là Đoàn giám sát) tại văn bản số 08/ĐGS-TCNS ngày 01 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV tại văn bản số 07/ĐGS-TCNS ngày 01 tháng 10 năm 2021, gửi Đoàn giám sát trước ngày 28 tháng 2 năm 2022 theo đúng thời hạn yêu cầu, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp vào Báo cáo của Chính phủ theo điểm b mục 2 dưới đây và đế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Bộ Tài chính:

a) Thông báo và hướng dẫn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản công khác xây dựng Báo cáo giám sát gửi Đoàn giám sát Quốc hội theo đúng yêu cầu văn bản số 07/ĐGS-TCNS, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào Báo cáo của Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu tại điểm 2 văn bản số 08/ĐSG-TCNS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 3 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

(Gửi kèm các văn bản số 07/ĐGS-TCNS và 08/ĐGS-TCNS ngày 01/10/2021 của Đoàn Giám sát)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân