Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9588/TTr-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2023), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6926/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 22 tháng 8 năm 2023 và văn bản số 7346/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 31 tháng 8 năm 2023) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Khung chính sách; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Kiên Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà