Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8033/VPCP-KTTH
V/v Xử lý tài chính liên quan đến cổ phần hóa ACV

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7165/BGTVT- QLDN ngày 23 tháng 6 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 11264/BTC-TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2016) về xử lý tài chính liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải giải trình rõ ý kiến của Bộ Tài chính tại điểm 1 Công văn số 4930/BTC-TCDN ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và xử lý nguồn thu từ cổ phần hóa Công ty mẹ ACV, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 10 năm 2016.

2. Đồng ý ACV chậm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khoản chênh lệch do đánh giá lại các khoản đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác. Thời gian chậm nộp tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày ACV phải lập báo cáo quyết toán tài chính để chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp