Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 803/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/TƯHCTĐ-VP ngày 20/01/2012 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc xin tiếp nhận miễn thuế 01 xe ô tô 8 chỗ sản xuất 26/03/2007 do City Motor tại Mỹ tặng cho Trung tâm nhân đạo Quê hương để chở các cháu đi học, đi khám bệnh thường xuyên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các văn bản số 5401/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2011; số 6468/TCHQ-TXNK ngày 20/12/2011 và văn bản số 297/TCHQ-TXNK ngày 19/01/2012 trả lời Trung tâm nhân đạo Quê hương về việc miễn thuế hàng quà tặng và đề nghị Trung tâm bổ sung hồ sơ xét miễn thuế gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết miễn thuế (xin gửi kèm theo). Tuy nhiên đến nay, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị xét miễn thuế của Trung tâm nhân đạo Quê hương.

Trường hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị được tiếp nhận 01 chiếc xe ô tô nêu trên theo quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nghiên cứu các quy định tại điểm 2 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 69, 71, 73 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TT nhân đạo Quê Hương, Đ/c: 61/23 đường ĐT 743, Khu phố Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường