Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80205/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP TM&DV Hoàng Dương Textile Group
(Địa chỉ: 686 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, MST:0500226541)

Trả lời công văn không số nhận ngày 24/9/2019 của Công ty CP TM&DV Hoàng Dương Textile Group hỏi về khấu trừ thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

+ Tại Tiết i Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ: thuế đối vi một số trường hợp khác

Các t chức, cá nhân trtiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đng lao động (theo hướng dn tại đim c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đng/ln trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% tin thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đi tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dn về quản lý thuế) gửi t chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, t chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, t chức trả thu nhập vn phải tng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hưng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chu trách nhim về bản cam kết của mình trường hp phát hin có s gian ln sẽ b xử lý theo quy đnh của Lut quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP TM&DV Hoàng Dương Textile Group (sau đây gọi tắt là Công ty) trả tiền lương, tiền công cho người lao động là cá nhân cư trú ký hợp đồng dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi Công ty để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, Công ty không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, Công ty vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của nhũng cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, hường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trong quá hình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty CP TM&DV Hoàng Dương Textile Group liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 9 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP TM&DV Hoàng Dương Textile Group được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT9;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường