Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80200/CT-TTHT
V/v khoản chi thù lao Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Máy và Phụ tùng
(Địa chỉ: 558 Đ. Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội, MST: 0100107275)

Trả lời công văn 209/PT ngày 15/10/2019 của Công ty cổ phần XNK Máy và Phụ tùng hỏi về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi thù lao Hội đồng quản trị, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, b sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư s 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

...b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các h sơ sau: Hợp đng lao động; Thỏa ước lao động tập th; Quy chế tài chính của Công ty, Tng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đng quản trị, Tng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

...d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lp viên, thành viên của hi đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trc tiếp tham gia điu hành sản xuất kinh doanh. ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP XNK Máy và Phụ tùng (sau đây gọi tắt là Công ty) có chi trả khoản thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty, trường hợp khoản chi thù lao này đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty CP XNK Máy và Phụ tùng liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 9 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP XNK Máy và Phụ tùng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT9;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường