Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ, công nghiệp Trường An

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp Công văn số 10398/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An (kèm theo nội dung kiến nghị của Công ty), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo nội dung kiến nghị, hiện nay Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An đang xin chấp thuận thành lập và đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Công ty đề xuất sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

Tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;”.

Tại Khoản 1 Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định nêu trên thì việc sử dụng đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Văn phòng xem xét, trả lời Công ty Cổ phần dịch vụ công nghiệp Trường An.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 80/BTNMT-TCQLĐĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/01/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/01/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản