Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/TCHQ-GSQL
V/v chuyển đổi loại hình

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 42/HQBP-NV ngày 16/01/2012 của Cục Hải quan Bình Phước báo cáo vướng mắc về việc Công ty TNHH TECH SEAL-DAI BINH đề nghị được thay đổi loại hình từ tái nhập để tiêu hủy sang tái nhập để tái chế, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài đối với các lô hàng là sản phẩm cơ khí đã làm thủ tục tái nhập theo các tờ khai số 06/NK/TN/P61A ngày 22/8/2009; 07/NK/TN/P61A ngày 12/10/2009, 01/NK/TN/P61A ngày 18/3/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về xử lý thuế đối với các lô hàng tái nhập của Công ty (các lô hàng này Công ty đã xuất khẩu theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu) được quy định cụ thể tại Điều 112, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính (thời điểm Công ty mở tờ khai tái nhập).

- Sau khi xử lý dứt điểm về thuế đối với các lô hàng tái nhập: Việc làm thủ tục xuất khẩu và thủ tục xét hoàn thuế cho lô hàng của Công ty sau khi đã sửa chữa, tái chế được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Phước biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu, VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh