×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/CP-KGVX
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Do sơ suất trong khâu biên tập, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường như sau:

1. Khoản 4 Điều 39:

Trang 28 dòng thứ 11 và 12 từ trên xuống của Nghị định viết là: “… quy định tại Điều 26 Nghị định này để …”

Nay xin sửa lại là: “ … quy định tại Điều 24 Nghị định này để …”.

2. Điều 40:

Trang 28 dòng thứ 29 và 30 từ trên xuống của Nghị định viết là: “… quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP …”

Nay xin sửa lại là: “… quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP …”.

3. Điểm 2 mục II phần A Phụ lục I:

Trang 1 dòng thứ 11 từ trên xuống phần nội dung Phụ lục I của Nghị định viết là: “… không quy định tại phần B, Phụ lục II”

Nay xin sửa lại là: “… không quy định tại phần B, Phụ lục I”.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). Tn.290.

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên