Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/BXD-HĐXD
V/v kiến nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4606/VPCP-ĐMDN ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời vướng mắc của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. Các công trình như nhà kho, hồ cá, tiểu cảnh, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh độc lập,... thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình (trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đất ở) là các hạng mục gắn liền với công trình nhà ở riêng lẻ. Do vậy, khi chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục nêu trên thì không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (để báo cáo);
- Lưu: VP, DA (LĐD-06).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC
TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu