Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7887/VPCP-CN
V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan đến dự án đường liên tỉnh lộ 25B

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 2184/UBND-DA ngày 03 tháng 6 năm 2019), ý kiến của Kiểm toán Nhà nước (văn bản số 757/KTNN-TH ngày 18 tháng 6 năm 2019) và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4886/BKHĐT-KCHTĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 2476/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 7 năm 2019), Giao thông vận tải (văn bản số 5866/BGTVT-TC ngày 21 tháng 6 năm 2019) về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan đến dự án đường liên tỉnh lộ 25B, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ý kiến các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên (xin gửi kèm theo); làm rõ các nội dung như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT,CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục