Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78848/CT-TTHT
V/v chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng
(Đ/c: 558 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội
MST: 0100107275)

Trả lời công văn số 186/PT ngày 25/9/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng (sau đây gọi là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quy định:

Các khoản chi h trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các t chức chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xut, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật v thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

...2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản thực chi để h trợ cho t chức Đảng, t chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp....”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng phát sinh các khoản thực chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này và phù hợp với quy định của pháp luật thì được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 9 để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Phòng TKT9:
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường