Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7873/BNN-KH
V/v Xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Cục Thú y;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y;

 

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn hỗ trợ tỉnh Quảng Bình.

2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 5.000 lít hóa chất sát trùng Han- Iodine hỗ trợ tỉnh Quảng Bình.

3. Các đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm huyện, thị; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ;

Nhà nước chỉ thanh toán kinh phí vận chuyển từ kho dự trữ đến các điểm nhận hàng ở các huyện, thị; trong đó, có chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển. Chi phí bốc xếp hàng dự trữ xuống phương tiện vận chuyển do địa phương tự cân đối.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

4. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh phòng chống bệnh dịch tả lợn.

5. Đơn vị tiếp nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám