Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/TTg-CN
V/v Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (văn bản số 1067/TTr.UBND-CN ngày 02 tháng 3 năm 2020) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3678/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05 tháng 6 năm 2020) về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục và gia hạn thời gian thực hiện Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung hạng mục và gia hạn thời gian thực hiện Dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm:

- Phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, trong đó, tổng mức đầu tư nguồn ngân sách trung ương không vượt phần ngân sách trung ương theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, gửi quyết định đầu tư điều chỉnh đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát, tổng hợp theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu liên quan đến Dự án và hiệu quả đầu tư Dự án; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện Dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo tại văn bản nêu trên theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, GTVT, NN&PTNT, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng