Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7818/VPCP-KGVX
V/v báo cáo giải quyết sự việc liên quan đến CTy TNHH Dũng Yn của UBND tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại báo cáo số 4240/UBND-DL1 ngày 18 tháng 7 năm 2016, báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo số 143/BC-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2016) về việc giải quyết sự việc liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dũng Yển, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2016; tăng cường chỉ đạo Sở Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan về công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động kinh doanh du lịch trái phép, khách du lịch nhập cảnh hoạt động sai mục đích và các cá nhân, tổ chức, công ty du lịch trên địa bàn tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh du lịch trái phép.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CA, QP, NG;
- Bộ tư lệnh BĐBP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, V.III, NC, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX(03),đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng