Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7813/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
(Số 226 Lê Duẩn – Đống Đa – Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Trả lời công văn số 6397/Vinacomin-ĐC ngày 02/12/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và công văn số 3099/HQQN-TXNK ngày 11/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhập khẩu thiết bị thổi xả chân không kiểu di động (ô tô hút bụi kiểu chân không T-475) đã trừ lùi vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhưng hàng hóa thực nhập thuộc diện cấm nhập khẩu và bị buộc tái suất theo công văn số 2494/BGTVT-KHCN ngày 26/3/2013 của Bộ Giao Thông vận tải thì Tập đoàn được nhập khẩu thiết bị thổi xả chân không kiểu di động mới thay thế cho hàng hóa đã thực tái xuất để phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện Mạo Khê 2x220MW. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nơi doanh nghiệp nhập khẩu) phối hợp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng (nơi doanh nghiệp tái xuất khẩu hàng hóa) thực hiện ghi chú vào Phiếu theo dõi trừ lùi về việc tái xuất và nhập khẩu hàng hóa thay thế thiết bị thổi xả chân không kiểu di động để theo dõi, quản lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án và căn cứ quy định tại Điều 12, Điều 101, Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC để xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7813/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 7813/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/12/2013
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Hoàng Việt Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/12/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản