Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7785/VPCP-NN
V/v liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, báo Thanh niên có bài: “Mở cửa xuất khẩu heo tiểu ngạch để cứu giá” (xin gửi kèm theo). Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Báo Thanh niên nêu, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo quyền lợi cho người chăn nuôi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê V
ăn Thành, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

Vụ KTTH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN(2). Loan

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục