Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7732/BGTVT-KCHT
V/v triển khai xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Công văn số 1267/ĐS-QLHT ngày 27/5/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc triển khai xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đối với nhiệm vụ xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ GTVT giao Cục ĐSVN là cấp quyết định đầu tư đối với nhiệm vụ nêu trên tại Công văn số 5383/BGTVT-KCHT ngày 04/6/2020; tiến độ thực hiện trong năm 2020.

2. Yêu cầu Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5383/BGTVT-KCHT ngày 04/6/2020 của Bộ GTVT và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT(3).V.Cg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn N
gọc Đông

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7732/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 7732/BGTVT-KCHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/07/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/07/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản