Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7705/VPCP-PL
V/v rà soát, bãi bỏ văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 59/BC-BTP ngày 02 tháng 11 năm 2022 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ đạo rà soát các văn bản thuộc thm quyền của Thủ tướng Chính phủ đang còn hiệu lực để phát hiện những văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật; nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, đề xuất xử lý trong quý I năm 2023.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát để phát hiện những văn bản có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật; nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với thực tin đ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

3. Bộ Tư pháp không đưa vào dự tho Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 386-TTg ngày 07 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vì không phải văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chứa quy phạm pháp luật nhưng hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật; nội dung không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với thực tiễn, đề xuất xử lý, gửi Bộ Tư pháp để tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, Thư ký TTg, các Phó TTg, Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy