Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7696/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11006/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2022 về việc báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan về việc đánh giá kỹ lưỡng 2 phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, QP, TC, TP;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: K.TTH, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) LTS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục