Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7675/VPCP-KTTH
V/v bán vốn của SCIC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10594/BTC-TCDN ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ vấn đề trên tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng