Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 767/TCHQ-GSQL
V/v tính xác thực của chữ ký trên C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 236/HQHN-GSQL ngày 08/02/2012 của Cục Hải quan TP Hà Nội đề nghị xác minh chữ ký trên C/O mẫu AK số tham chiếu 152-11-00166 cấp ngày 14/12/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2.4 Mục III Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009, công văn số 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008 và số 4525/TCHQ-GSQL ngày 12/09/2008, việc kiểm tra C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc được thực hiện kết hợp với kiểm tra đối chiếu qua website của cơ quan cấp.

Đối với trường hợp báo cáo tại công văn số 236/HQHN-GSQL trên, nếu C/O mẫu AK phù hợp với bộ hồ sơ hải quan và thông tin trên website của cơ quan cấp thì có thể xem xét chấp nhận cho hàng hóa hưởng ưu đãi AKFTA.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn