Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7642/VPCP-QHQT
V/v thay đổi thành viên ASEAN BAC Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Công văn số 2239/PTM-QHQT ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc thay đổi thành viên ASEAN BAC Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu tại Công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng