Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/BYT-DP
V/v đính chính Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Phòng chống sốt rét các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 05/12/2011 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2011/TT-BYT quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. Do sơ suất trong lỗi đánh máy văn bản, nay Bộ Y tế xin đính chính lại như sau:

Tại "Điều 15. Điều khoản thi hành" có ghi:

"Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2012". Nay xin đính chính lại như sau:

"Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2012" Bộ Y tế thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến