Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7621/VPCP-KTTH
V/v rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11776/BTC-PC ngày 23 tháng 8 năm 2016 về việc rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý cho rút đề án “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký ô tô xe máy” ra khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng