Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7594/VPCP-KGVX
V/v xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Công văn số 1426/UBND-VH ngày 22 tháng 8 năm 2016, về việc xây dựng hồ sơ đề cử mở rộng không gian di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đến Quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) xem xét, công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản thế giới 1972.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Hội đồng DSVH quốc gia;
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng