Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn doanh nghip thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38), việc cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp đối với các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng các nội dung hướng dẫn về đăng ký, kiểm kê, quan trắc tự động liên tục và cấp phép xả thải nguồn khí thải công nghiệp để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Trong thời gian chờ các quy định nêu trên được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý Ủy ban hướng dẫn các doanh nghiệp tại địa phương tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp cũng như các quy định về bảo vệ môi trường khác trong hoạt động sản xuất.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, KSON (80).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân