×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7552/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Một số thông tin trên báo điện tử ra ngày 09 tháng 9 năm 2020 có bài phản ánh về việc: Thiếu chế tài, khó xử lý xe máy cũ (đăng trên báo Thanh niên điện tử); tại sao doanh nghiệp không chọn đường sắt, hàng không là kênh vận chuyển hàng hóa? (đăng trên báo Dân Sinh điện tử).

Về vấn đề nêu trên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý và trả lời cho các Báo biết (Bản chụp các bài báo kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Báo: Thanh niên, Dân sinh (thay trả lời);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng