Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7549/VPCP-KTTH
V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2016

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12109/BTC-CST ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Chính phủ đề án "Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản" và thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng