Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7542/VPCP-V.I
V/v giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cổ đông Công ty CP Hữu nghị Hà Nội

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4802/UBND -BTCD ngày 15 tháng 8 năm 2016 về việc giải quyết khiếu nại của một cổ đông của Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội và đơn tố cáo của một số cổ đông của Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội do Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chuyển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát lại quá trình hướng dẫn các công dân là cổ đông của Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6997/VPCP-V.I ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; giải quyết dứt Điểm khiếu nại và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2016 và thông báo kết quả giải quyết cho Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

- Bộ Công an khẩn trương kiểm tra, kết luận về đơn tố cáo của một số cổ đông của Công ty cổ phần Hữu Nghị Hà Nội và việc Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án “chiếm đoạt con dấu” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5024/VPCP-V.I ngày 07 tháng 7 năm 2014; Văn bản số 6209/VPCP-V.I ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ và thông báo kết quả giải quyết cho Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- ĐBQH Lê Thanh Vân;
- Cty CP Hữu Nghị Hà Nội: 23 Quán Thánh, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: ĐMDN, NC, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà