Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7537/BYT-KCB
V/v chấn chnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài BV trái quy định

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế Ngành.

 

Qua công tác kiểm tra, theo dõi của Bộ Y tế và thông tin phản ánh của người bệnh, trong thời gian qua tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tình trạng người bệnh sau khi khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại bệnh viện công lập được nhân viên bệnh viện tự ý giới thiệu, chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để điều trị. Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, hạn chế các rủi ro khi điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chưa được bệnh viện kiểm tra, đánh giá bảo đảm năng lực để tiếp nhận và chuyển người bệnh tới điều trị, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và có các hình thức kỷ luật nghiêm minh để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định;

- Tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện;

- Các bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (đơn vị vệ tinh) trên địa bàn, cần:

+ Khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,... bảo đảm đủ năng lực để tiếp nhận người bệnh;

+ Có hợp đồng trách nhiệm và xây dựng cơ chế quản lý người bệnh giữa bệnh viện với đơn vị vệ tinh;

+ Xây dựng quy định trong nội bộ bệnh viện để hướng dẫn thực hiện việc chỉ định chuyển người bệnh tới đơn vị vệ tinh;

+ Thực hiện việc chuyển người bệnh theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đề nghị Giám đốc các Bệnh viện nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung quy định trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục QL YDHCT; Vụ BVSKBMTE; Thanh tra Bộ; Vụ TTTĐKT;
- Trang thông tin điện tử Bộ Y tế, Cục QlKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến