Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7523/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn số 1358/XNK-TLH ngày 28/11/2018 của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc triển khai chính thức thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, kể từ ngày 24/12/2018 sẽ triển khai chính thức 05 thủ tục hành chính sau đây trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể:

- Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp;

- Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại;

- Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN;

- Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; Giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; Văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN và Văn bản thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; giấy phép nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN và văn bản thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục Hải quan. Trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng doanh nghiệp sử dụng để làm thủ tục hải quan cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thì các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7523/TCHQ-CNTT năm 2018 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 7523/TCHQ-CNTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/12/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Công Bình
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/12/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản