Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7522/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tùng Lâm.
(58 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 55/CV-TL/2015 ngày 11/8/2015 của Công ty TNHH Tùng Lâm, về việc đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp số tiền là 1.016.121.058 đồng và cho thông quan hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về miễn tiền phạt chậm nộp:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp để lấy ý kiến các đơn vị liên quan và báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Về làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu: Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định: “không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp sau đây:

a) Hàng xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu”. Theo đó, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

3. Về tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế: Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì: Người nộp thuế bị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế, kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơi người nộp thuế đang có nợ thuế bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tùng Lâm biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang