Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/TTg-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5074/BGTVT- KHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2018 và ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 142/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2018 và số 1176/TTg-CN ngày 11 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&CN, VH, TT&DL, TT&TT, NN&PTNT, NG, CA;
- TU, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, NN, QHQT, QHĐP, V.I;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).LM

KT. THỦ TƯNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng