Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/BTP-PBGDPL
V/v thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phbiến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) và Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018.

Để việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai một số nội dung sau đây:

1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), nội dung cơ bản của Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với Điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020, Kế hoạch năm 2018 của Bộ Tư pháp và Điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình, kế hoạch công tác; Chương trình, kế hoạch, đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Chương trình phát triển thanh niên.

3. Tiếp tục đổi mới hình thức PBGDPL cho thanh, thiếu niên, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với thanh, thiếu niên để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, khắc phục tối đa tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật; chú trọng tổ chức diễn đàn, Chương trình đối thoại chính sách pháp luật để thanh, thiếu niên tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin pháp luật cho thanh, thiếu niên. Đối với các địa phương, cần chọn địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn có nhiều tệ nạn xã hội, tội phạm gia tăng, tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cao hoặc có nhiều vướng mắc, bất cập nổi cộm để tổ chức các đợt cao điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với vận động thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật và chọn điểm triển khai các mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên làm cơ sở để sơ kết, đánh giá, xem xét, nhân rộng trên địa bàn.

4. Phân công đơn vị chức năng và công chức làm đầu mối tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong triển khai Đề án. Ở địa phương, Sở Tư pháp là đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện Đề án. Chú trọng phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

5. Tích cực lồng ghép triển khai Đề án này với các nhiệm vụ thường xuyên, các Đề án về PBGDPL và các nhiệm vụ PBGDPL. Quan tâm, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án, nhất là PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên thuộc diện đối tượng đặc thù.

6. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6/2018) và báo cáo năm 2018 (trước ngày 02/12/2018) về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - 58, 60 Trần Phú, Hà Nội) trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL; Báo cáo kết quả công tác tư pháp, lĩnh vực PBGDPL của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương theo Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (sđiện thoại 024.62739469/0916496880; email thaoln@moj.gov.vn)để giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (để thực hiện);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu