Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: - Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina
Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Mã số thuế: 3600254869-001

Trả lời văn bản số 012019/KT-LGHCM ngày 04/11/2019 của Chi nhánh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina về sử dụng hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại điểm k Khoản 1 Điều 4 hướng dẫn như sau :

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán có sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,), dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn như trên. Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. Trước khi sử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn, các doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký.

…”

Căn cứ quy định trên, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng phải thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, nếu Công ty muốn ghi tên hàng hóa, dịch vụ bằng chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài phải đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt có dấu. Trường hợp Chi nhánh nhánh Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina kinh doanh các sản phẩm mà tên nhãn hiệu của các sản phẩm này đã đăng ký với các cơ quan chức năng có thẩm quyền là tiếng nước ngoài thì khi lập hóa đơn Chi nhánh không phải dịch tên sản phẩm từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt để ghi trên hóa đơn..

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phẩm LG Vina biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT7;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT(qmcuong.5b).
2228-17398479

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình