Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/TCHQ-GSQL
V/v triển khai công tác hải quan tại sân bay Phù Cát

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1879/HQBĐ-NV ngày 24/12/2019 và 1886/HQBĐ-NV ngày 26/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc báo cáo triển khai công tác hải quan tại sân bay Phù Cát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, đồng ý việc triển khai công tác hải quan tại sân bay Phù Cát với 07 chuyến bay quốc tế từ 04/1/2020 đến ngày 16/01/2020.

2. Lâu dài, tổ chức buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty hàng không Việt Nam để yêu cầu hoàn thiện nhà ga T2 tại Cảng hàng không Phù Cát như nội dung công văn số 73/TCHQ-GSQL ngày 03/01/2019 của Tổng cục Hải quan, dự kiến vào trung tuần tháng 01/2020 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HKVN (để phối hợp);
Đ/c 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN
- TCT Cảng HKVN (để phối hợp);
Đ/c 58 Trường Sơn, P.2, P. Tân Bình, HCM
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành