Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7477/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 3159/UBND-KTTH ngày 08 tháng 7 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 11683/BTC-TCDN ngày 22 tháng 8 năm 2016), Tư pháp (công văn số 2806/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6607/BKHĐT-PTDN ngày 24 tháng 8 năm 2016), về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước (trong đó có Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam); không xem xét các kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước riêng lẻ để giảm thiểu thủ tục hành chính và thống nhất trong cách thức triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà