Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7476/VPCP-ĐMDN
V/v ban hành Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

nh gửi: Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại tờ trình số 6785/TTr-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ nêu trên về các nội dung sau đây và trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2016:

- Thành viên Hội đồng thành viên PVN làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Số lượng Phó tổng giám đốc của PVN không quá 5 người. Trường hợp cần, tăng thêm, Hội đồng thành viên PVN đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về quyền đấu thầu, thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà