Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 747/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Intrixapple
Địa chỉ: Số 14, Đường 711, KP2, P. Phú Hữu, Q9, Tp.HCM
Mã số thuế: 0312059295.

Trả lời văn bản số 03/INT-2019 ngày 12/12/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điểm c, Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định thu nhập từ đầu tư vốn:

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Căn cứ Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN,

Trường hợp Công ty theo trình bày, lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN được chia cho cá nhân là chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT6;
- Lưu: VT, TTHT.
2533(16/12/2019)/TNCN/ntrang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình