Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74686/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH NITECO Việt Nam
Địa chỉ: tầng 13-14-16 tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Q.Đống Đa, TP Hà Nội
MST 0105053337

Trả lời công văn số CV-2016/09/02 ngày 29/9/2016 của Công ty TNHH NITECO Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

+ Tại Khoản 2 Mục II quy định:

“2. Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; vận hành các thiết bị, dây truyền sản xuất sản phm công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; quản lý an toàn hệ thống thông tin”.

+ Tại Khoản 1 Mục IV tổ chức thực hiện:

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để thực hiện các giải pháp nêu tại Mục II Nghị quyết này vào thời Điểm thích hợp”...

Căn cứ quy định trên, hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN để thực hiện các giải pháp giảm 50% số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn