Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Ni chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (các công văn số: 768/UBND-KT ngày 27 tháng 02 năm 2018 và 1835/UBND-KT ngày 27 tháng 4 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3197/BKHĐT-PTDN ngày 16 tháng 5 năm 2018), Tài chính (công văn số 5605/BTC-TCDN ngày 15 tháng 5 năm 2018), Giao thông vận tải (công văn số 4962/BGTVT-QLDN ngày 14 tháng 5 năm 2018), Lao động Thương binh và Xã hội (công văn số 1871/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 15 tháng 5 năm 2018), Thông tin và Truyền thông (công văn số 1441/BTTTT-TCCB ngày 11 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2461/BTNMT-KHTC ngày 15 tháng 5 năm 2018), Tư pháp (công văn số 1702/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 5 năm 2018) về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 gồm:

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội;

- Nhà Khách Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1023/TTg-ĐMDN ngày 13 tháng 7 năm 2017 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

- Sau khi cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, TM&MT, Tư pháp, LĐ-TB&XH, GTVT, TT&TT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).(Lân)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ