Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 74447/CT-TTHT
V/v xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu,
Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội; MST: 0101542792

Trả lời công văn số 2007/CV-HRCC/2020 ngày 20/7/2020 của Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), vướng mắc về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện, sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-).”

- Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).”

- Thực hiện hướng dẫn tại tiết b khoản 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai hóa đơn điều chỉnh

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng, Công ty đã xuất hóa đơn và hai bên đã kê khai thuế GTGT theo quy định, sau đó hai bên có thỏa thuận điều chỉnh giảm giá tiền thuê và phí dịch vụ cho thời gian thuê đã xuất hóa đơn thì hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc về chính sách thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 1 đã được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường