Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7444/CT-TTHT
V/v đăng ký kho hàng không phải địa điểm kinh doanh.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH II Kwang Polymer - Việt Nam
Địa chỉ: A310a, Tòa nhà The Manor, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; MST: 0107550380

Trả lời công văn số 012017/IKP-CV ngày 07/02/2018 của Công ty TNHH II Kwang Polymer - Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về đăng ký thuế kho hàng không phải địa điểm kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định thông báo lập địa điểm kinh doanh:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: …”.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về đăng ký doanh nghiệp quy định bổ sung dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

“2. Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm bổ sung đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo các thông tin bổ sung là trùng khớp so với thông tin gốc”.

- Căn cứ Phụ lục II-11 phần danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh (Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hiện hành. …”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp có thay đổi thông tin của doanh nghiệp (mở thêm kho hàng là địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp), doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và mẫu kê khai theo Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký kho hàng không phải là địa điểm kinh doanh, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐTTP Hà Nội (để phối hợp hướng dẫn DN);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn