Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7421/BTC-NSNN
V/v đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan khác ở Trung ương

Năm 2016 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, vì vậy dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 phân bổ cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương sẽ được xây dựng trên cơ sở hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới thay cho hệ thống định mức phân bổ chi NSNN năm 2011, trong đó định mức phân bổ chi thường xuyên được ban hành theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN theo Quyết định 59).

Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống định mức chi thường xuyên của NSNN năm 2016, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương đánh giá kết quả thực hiện hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN theo Quyết định 59 và đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2016, trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Báo cáo thực trạng triển khai hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN theo Quyết định 59 ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương; việc xây dựng, ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN cho các đơn vị dự toán cấp dưới.

2. Đánh giá mức độ đáp ứng kinh phí của hệ thống định mức hiện hành trong hoạt động của cơ quan/đơn vị. Kiến nghị định mức kinh phí tối thiểu cần thiết trong từng lĩnh vực trên cơ sở phân tích, tính toán nhu cầu kinh phí thực tế (có số liệu chứng minh). Đánh giá nhu cầu tăng kinh phí do thành lập đơn vị mới hoặc mở rộng quy mô, nội dung hoạt động ngoài phạm vi tính định mức theo Quyết định 59; khả năng đảm bảo từ nguồn thu và yêu cầu tăng kinh phí từ NSNN (nếu có).

3. Trên cơ sở đánh giá thực trạng để đề xuất:

- Những lĩnh vực, nội dung chi nào cần có định mức phân bổ chi NSNN?

- Trong từng lĩnh vực, đề xuất các nội dung nào cần bố trí trong định mức phân bổ? Các nội dung nào (không thường xuyên, mang tính đặc thù...) nằm ngoài định mức phân bổ?

- Đề xuất hệ thống tiêu chí, hệ số phân bổ đối với các lĩnh vực chi có định mức, từng nhóm cơ quan, đơn vị đặc thù.

4. Các đánh giá, đề xuất, kiến nghị khác liên quan đến việc xây dựng, áp dụng định mức phân bổ chi NSNN cho phù hợp với đặc thù riêng của từng cơ quan/đơn vị.

5. Đối với các lĩnh vực sự nghiệp (giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin,...) đề nghị các Bộ quản lý ngành nghiên cứu đề xuất phương thức phân bổ ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phụ trách phù hợp với lộ trình triển khai Đề án về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo đánh giá và đề xuất kiến nghị về các nội dung nêu trên của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương đề nghị gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2014 để Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2011 theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN năm 2016.

Bộ Tài chính mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN, Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn